Privacy en Wet AVG

Wet- en regelgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder deze nieuwe Europese wetgeving vallen een aantal nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen organisaties. Ook voor mij als gastouder heeft dit gevolgen. Ik heb uw toestemming nodig om gegevens vast te leggen in, bijvoorbeeld, een contract. Ik mag uw gegevens niet langer bewaren dan dat wettelijk is bepaald. Ook mag ik u niet zomaar een whatsapp-bericht sturen of een e-mail. Voor al dit soort dingen heb ik toestemming nodig. Hieronder heb ik zo duidelijk mogelijk weergegeven waar ik uw gegevens voor nodig heb, welke personen toegang tot deze gegevens hebben en hoe deze gegevens beschermd worden. Natuurlijk ga ik zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens. Ik verstrek geen informatie aan derden tenzij de wet dit van mij verlangt. Ik gebruik uw gegevens alleen met als doel u van informatie te voorzien over aangelegenheden rondom mijn gastouderopvang. 

Door het tekenen van de contracten geeft u tevens aan akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens

Gegevens die ik nodig heb van u of uw kind voor het opstellen van het contract tussen gastouder en vraagouder:

•                 voor- en achternaam van ouders en kinderen

•                 adresgegevens

•                 telefoonnummers van ouders

•                 geboortedatum van de kinderen

•                 e-mailadres

 Bijzondere gegevens (indien noodzakelijk)

•                 gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)

 Gegevens die ik nodig heb in geval van nood:

•                 gegevens tandarts

•                 gegevens huisarts

•                 gegevens zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer (kopie zorgpas)

•                 BSN-nummer (kopie zorgpas)

•                 alle voor de opvang relevante medische informatie

•                 naam en telefoonnummer van contactpersonen in geval van nood

 Overige gegevens die ik nodig heb voor specifieke projecten:

•                 verjaardagen van de ouders/verzorgers

•                 verjaardagen van opa/oma/broers/zussen

•                 toestemmingsformulieren

•                 kindvolgsysteem/observaties

 Gastouder Nathalie Barendrecht verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

•                 verzenden van mijn nieuwsbrief, flyer en/of informatieboekje;

•                 telefonisch of per e-mail contact op kunnen nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren        of u te informeren;

•                 het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

•                 het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.

 Gastouder Nathalie Barendrecht verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor:

•                 mijn belastingaangifte;

•                 het afhandelen van opvangaanvragen;

•                 het aangaan van overeenkomsten;

•                 het vastleggen van afgenomen opvanguren;

•                 het financieel afhandelen van gastouderopvang;

•                 het verlenen van kwalitatief goede gastouderopvang.

Persoonsgegevens minderjarigen

Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder. Als u de indruk heeft dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamel over een minderjarige, neem dan contact met mij op. 

Bewaren van gegevens

De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Contracten worden digitaal verstuurd naar uw digitale omgeving van het gastouderbureau; Contracten worden digitaal beveiligd bewaard op mijn laptop. Dit is noodzakelijk omdat op deze wijze alle informatie, indien nodig, snel toegankelijk is. Medische gegevens, toestemmingsformulieren en observaties worden bewaard op mijn laptop en vernietigd op het moment dat het contract wordt beëindigd.

De contracten met daarin naam, adres, geboortedatum en BSN nummer worden gedurende 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst.

Op mijn laptop en telefoon bevinden zich foto’s die tijdens de opvanguren van het kind genomen zijn. Mijn telefoon is beveiligd. De foto’s worden door middel van de nieuwsbrief met een link met de ouders gedeeld, indien één of beide ouders daar toestemming voor heeft gegeven. Whatsapp is met een wachtwoord beveiligd.

Op mijn website wordt alleen informatie over mijn opvang gedeeld. De website maakt geen gebruik van cookies. Op de website worden geen gegevens verwerkt van vraagouders. Ik deel uitsluitend foto’s van activiteiten tijdens de opvang op mijn website. Hier worden ook geen namen genoemd van kinderen. Er is een Facebook-pagina en Instagram voor de gastouderopvang beschikbaar. Hier worden geen foto's van de kinderen op geplaatst, wel kunnen hier voornamen te zien zijn op bijvoorbeeld foto's van knutselactiviteiten of feestmutsen. Dit probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, laat mij dit weten, dan plaats ik deze foto's niet. Ook op mijn Pinterest-pagina worden foto's geplaatst van de activiteiten. Hier worden geen foto's van de kinderen geplaatst, maar kunnen eventueel voornamen van de kinderen te zien zijn.

In mijn huis hangen ook foto’s van de kinderen, dit is fijn voor de kinderen. Het geeft hen het gevoel dat ze erbij horen. Als u problemen heeft met een foto in mijn woning kunt u dit aangeven en dan verwijder ik het.

De knutselactiviteiten hangen in huis voorzien van alleen een voornaam. De knutsels worden bewaard in de eigen map van het kind. Deze staan in de gangkast en zijn in te zien door de ouders van het betreffende kind. Hierin zitten ook foto's van bijvoorbeeld verjaardagen. Ook is de voornaam van het betreffende kind te zien.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

Toegang Gegevens

Buiten mij als gastouder heeft niemand anders toegang tot uw gegevens.

De contracten, toestemmings- en observatieformulieren bevinden zich op mijn laptop en als back-up op mijn externe harde schijf, gegevens die via e-mail worden verzonden danwel ontvangen zijn alleen toegankelijk voor mij. Dit omdat ik in geval van nood moet kunnen beschikken over de gegevens van de kinderen en de contactinformatie van de ouders/ verantwoordelijke. De informatie op mijn laptop is uitsluitend toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

In mijn papieren agenda, Google Agenda en op mijn laptop houd ik mijn uren bij. Hierin staan alleen de voornamen van de kinderen en verder geen persoonlijke gegevens. De agenda ligt in mijn huis en is in te zien door mijn gezinsleden.

Een gecertificeerde boekhouder handelt mijn administratie af. Deze persoon ontvangt alle facturen voorzien van de gegevens van de vraagouders. Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd met betrekking tot mijn administratie.

Het huis waar de opvang plaatsvindt is voorzien van afdoende hang- en sluitwerk ter preventie van inbraak, zodat alle persoonlijke informatie die zich in mijn woning bevindt voldoende beschermd is. 

Natuurlijk beschikt ook het gastouderbureau waar ik mee samenwerk over jullie gegevens. Zij hebben een eigen privacy statement waar ze in omschrijven hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacy statement is verkrijgbaar via het gastouderbureau.

Gastouder Nathalie Barendrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Beveiliging van de gegevens
Contracten, kennismakings-, toestemmings- en observatieformulieren zijn opgeslagen op mijn laptop. Ook zijn er foto’s opgeslagen op mijn OneDrive. Deze is alleen door mij met een wachtwoord te openen en heeft een goede beveiliging. Natuurlijk is mijn laptop thuis ook afdoende beveiligd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee is de toegang tot e-mail en OneDrive nog eens extra beschermd. Alleen de ouders van kinderen die op dat moment in de opvang komen krijgen een link naar deze foto's via de nieuwsbrief. 

Datalekken

In geval van een datalek worden de betrokken personen direct op de hoogte gebracht. 

Bijzondere persoonsgegevens

Er is in de AVG een verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens opgenomen. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon (kind of ouder) daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele oriëntatie, genetische informatie en biometrische gegevens met oog op de unieke identificatie van een individu. Het merendeel van deze informatie heeft geen invloed op de zorg voor uw kind. Op het moment dat uw kind medicatie nodig heeft of er bepaalde medische handelingen nodig zijn, maken we op dat moment een toestemmingsformulier waar duidelijk in vermeld staat wat ik mag doen. Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen zijn alleen van belang als de opvang hierop aangepast wordt, bijvoorbeeld als een kind vanwege geloof geen varkensvlees mag nuttigen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Cookies

Gastouder Nathalie Barendrecht gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gastouder Nathalie Barendrecht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website bent u geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Vragen en klachten
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Wanneer er nog vragen zijn verneem ik dit graag.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging en datum
Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast. U kunt deze verklaring op ieder gewenst moment nogmaals nalezen op mijn website. https://gastoudernathalie.nl/privacyverklaring

Dit privacy statement is opgesteld op 18 mei 2018 te Barendrecht.

U kunt mij bereiken via:

Website: https://www.gastoudernathalie.nl

e-mail: info@gastoudernathalie.nl / gastoudernathalie@hotmail.nl

Telefoonnummer: 06-280 60 727

Adres: Braamwede 45 2993 TE, Barendrecht

Kamer van Koophandel 59847131

LRKP 101639351